QTC/QTCA Series, Ø50, Ø60, Ø70 모듈형 시그널 타워램프, LED타워램프, 타워등, 적층식타워등-큐라이트

KR

  • 제품
  • 회사소개
  • 고객지원
  • 뉴스 & 이벤트
  • 구입문의
  • 패밀리사이트

타워램프

QTC / QTCA Series

QTC50L/QTCA50L 외경 50mm LED 점등/ 점멸형 타워램프
QTC50ML/QTCA50ML 외경 50mm LED 점등/ 점멸형 타워램프
QTC60L/QTCA60L 외경 60mm LED 점등/ 점멸형 타워램프
QTC60ML/QTCA60ML 외경 60mm LED 점등/ 점멸형 타워램프
QTC70L/QTCA70L 외경 70mm LED 점등/ 점멸형 타워램프
QTC70ML/QTCA70ML 외경 70mm LED 점등/ 점멸형 타워램프

QTC / QTCA Series

제품사진 모델명 제품특징 전압 외형치수
(mm)
재질 보호등급 인증
QTC50L/QTCA50L QTC50L
QTCA50L
LED 점등/점멸형
부저음 조절형
(Max. 85dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø50
Height : 344-592
렌즈-PC
필터렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-Al
IP65 (일반형)
IP54 (부저 내장형)
CEUL(DC24V only)
QTC50ML/QTCA50ML QTC50ML
QTCA50ML
LED 점등/점멸형
부저음 조절형
(Max. 85dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø50
Height : 116-364
렌즈-PC
필터렌즈-PC
몸체-ABS
IP65 (일반형)
IP54 (부저 내장형)
CEUL(DC24V only)
QTC60L/QTCA60L QTC60L
QTCA60L
LED 점등/점멸형
부저음 조절형
(Max. 85dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø60
Height : 352-635
렌즈-PC
필터렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-Al
IP65 (일반형)
IP54 (부저 내장형)
CEUL(DC24V only)
QTC60ML/QTCA60ML QTC60ML
QTCA60ML
LED 점등/점멸형
부저음 조절형
(Max. 85dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø60
Height : 126-399
렌즈-PC
필터렌즈-PC
몸체-ABS
IP65 (일반형)
IP54 (부저 내장형)
CEUL(DC24V only)
QTC70L/QTCA70L QTC70L
QTCA70L
LED 점등/점멸형
부저음 조절형
(Max. 85dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø70
Height : 274-557
렌즈-PC
필터렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-Al
IP65 (일반형)
IP54 (부저 내장형)
CEUL(DC24V only)
QTC70ML/QTCA70ML QTC70ML
QTCA70ML
LED 점등/점멸형
부저음 조절형
(Max. 85dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø70
Height : 126-399
렌즈-PC
필터렌즈-PC
몸체-ABS
IP65 (일반형)
IP54 (부저 내장형)
CEUL(DC24V only)
Contact Us

뉴스 & 이벤트